1)

آیینه ی پلک ها ترک می خواهد

 زخم جگر انگار نمک می خواهد

 با گریه بیایید به دادش برسیم !

 مادر وسط کوچه کمک می خواهد


 

2)

 ما مردم ری اگر چه با احساسیم !

 ما وارث خشم و غیرت عباسیم

 دست خودمان نیست ! نگو از کوچه

 نسبت به غم مادرمان حساسیم